Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

I - Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral

EXERCICI 2018

  • OBJECTIU

L'objectiu d'aquestes ajudes és la concessió de subvencions destinades a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys, amb dos persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades a esta.
En concret:

1. La subvenció es concedirà a les noves cooperatives, de treball associat o amb persones sòcies treballadores, i a les societats laborals constituïdes en l'exercici corresponent (*no obstant això, vegeu NOTA) i inscrites en el registre competent en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que, en eixa data, hagen incorporat efectivament a la prestació laboral almenys dos persones sòcies treballadores o de treball.

2. També podran sol·licitar la subvenció les empreses que reunisquen la resta de requisits establits en l'article 18 de l'Orde 23/2016 i s'hagen constituït en els últims 6 mesos de l'exercici immediatament anterior (*no obstant això, vegeu NOTA), sempre que en la data de sol·licitud figuren inscrites en el registre públic competent, hagen incorporat efectivament, almenys, dos o quatre persones sòcies, segons siga procedent per la quantia de l'ajuda sol·licitada i es mantinguen actives en l'exercici en què sol·liciten l'ajuda.

*NOTA: d'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria de l'exercici 2018 poden ser beneficiàries d'estes ajudes les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l'any 2017, o l'any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

  • TERMINIS DE PRESENTACIÓ

En l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució  de  convocatòria  (que  s'ha  publicat  en  el  DOGV  núm.  8204,  de  03/01/2018)  FINS  AL  dia  13  de  JULIOL  de 2018, inclusivament.

Compartir: