Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

I PLA D´IGUALTAT ENTRE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L´AJUNTAMENT DE COCENTAINA 2019-2023

ANUNCI


En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15/02/2020, s’aprova, entre d’altres, el seguent acord:

 

1.- Aprovar el I PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT, redactat per la tècnica Sra. Irene López Redondo en data setembre 2019, i disposar la seua posada en marxa.

2.- Publicar el pla aprovat en la web municipal i anunci en la seu electrònica (tauler). I informar de l’aprovació del mateix als representants del personal.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la notificació. Sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que considere procedent.»

 

PLA D´IGUALTAT

Compartir: