Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Escoles Esportives Municipals - Curs 2023-2024

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 2023 – 2024

 

ESPORTS OFERTATS

Els alumnes podran matricular-se en aquells esports que estiguen ofertats per al seu any de naixement. En tots els esports que siga necessari es faran diferents grups segons els nivells, el nombre de matriculats i les necessitats dels alumnes.

 

 

Any de naixement

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

2007

2006

2005 i abans

GIMNÀSTICA RÍTMICA

x

x

x

x

x

x

x

 

TENNIS TAULA

 

 

 

 

 

x

x

x

VOLEIBOL

 

 

 

x

x

x

x

 

PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (AERÒBIC, PILATES, ENTRENAMENT DE FORÇA)

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Hi haurà un màxim i un mínim de matrícules per esport.

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

 • Termini de sol·licitud d’admissió del 11 al 19 de setembre de 2023.

 • Omplir el formulari de sol·licitud d’admissió per via telemàtica a la Seu Electrònica de l’ajuntament de Cocentaina. (Tramitar electrònicament i adjuntar la documentació pertinent, en aquest enllaç: https://cocentaina.sedelectronica.es). En casos excepcionals es realitzarà presencialment i amb cita prèvia a l’oficina del poliesportiu. Per a més informació o dubtes cridar al Tlf.: 96 559 11 54.

 • En cas de ser dos o més germans/es serà necessari omplir tants formularis com persones participants.

 • LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ NO DONA DRET A PLAÇA.

 • Si hagueren més alumnes que places oferides, la selecció vindrà condicionada pels següents criteris de baremació:

   • Estar empadronat a Cocentaina en el moment de la preinscripció.

     • Sí, 4 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies que acrediten tenir en la unitat familiar ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies nombroses.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les persones amb discapacitats físiques o psíquiques que puguen acreditar un grau de discapacitat a partir del 33%.

     • Sí, 2 punts

     • No, 0 punts

En les situacions d’empat que es produïsquen desprès d’aplicar els criteris de baremació, es realitzarà un sorteig públic seguint el següent procediment: es triaran dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom, també altres dos lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s’aplicarà quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA». Les dos lletres determinaran, de forma conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l’alumnat.

 

EXPOSICIÓ DE LLISTAT DE PREADMESOS I LLISTA D’ESPERA

 

MATRÍCULA

 • Del 25 al 29 de setembre de 2023 presencialment i amb cita prèvia a les oficines del poliesportiu municipal (www.cocentaina.es). La matrícula deurà ser abonada a les oficines del pavelló municipal del poliesportiu amb targeta de crèdit o dèbit.

 

DURACIÓ

El curs serà des d'octubre 2023 fins maig de 2024.

 

PREUS TEMPORADA (D’OCTUBRE A MAIG):

Menors de 18 anys: 110 euros dividits en dos pagaments de 55 euros c/u, havent de fer efectiu el primer d’ells en el moment de la inscripció.

Majors d'edat: 190 euros dividits en dos pagaments de 95 euros c/u, havent de fer efectiu el primer d’ells en el moment de la inscripció.

 

La falta d'assistència a les classes no eximirà del pagament de la taxa llevat que es sol·licite per escrit al registre general de l’Ajuntament de Cocentaina i s'accepte formalment la baixa en les Escoles Esportives.

 

 

Compartir: