Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PROTOCOL D'ACTUACIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DEL COVID-19 - TEMPORADA 2020/2021

1.- OBJECTE
2.- ABAST
3.- MESURES GENERALS
4.- MESURES PER A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
5.- MESURES PER ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

 

1.- OBJECTE
L'objecte del present PROTOCOL és el d'establir uns criteris de prevenció i actuació enfront de la situació de pandèmia causada pel COVID-19 , adoptant mesures per a protegir la salut dels usuaris i treballadors, minimitzant el risc de contagi per COVID-19 en l'ús de les Instal·lacions Esportives Municipals durant la temporada 2020-2021.

2.- ABAST
Aquest protocol és aplicable a tots els usuaris i treballadors del Poliesportiu Municipal.

3.- MESURES GENERALS
Sense perjudici de les mesures específiques que siguen aplicable a les Escoles Esportives Municipals així com als clubs i entitats esportives, es determinen les següents mesures d'obligat compliment.
3.1- DISTÀNCIA SOCIAL: Dins de les Instal·lacions Esportives s'ha de mantenir en tot moment la distància de 1,5m. També en l'aparcament i en la zona d'espera d'accés al Poliesportiu.
3.2- HIGIENE DE MANS: En les diferents instal·lacions s'habilitaran punts d'higiene i desinfecció de mans, mitjançant gel hidroalcòholic o líquid desinfectant. Es disposarà de catifes desinfectants en aquelles instal·lacions on siga possible la seua instal·lació. Es recomana calçat específic sol per a l'activitat.
3.3- ÚS OBLIGATORI DE LA MÀSCARA: Serà obligatori l'ús de màscares per part de monitors/es, entrenadors/es, alumnes i usuaris/es, (aquests últims exceptuant el moment de l'entrenament) sempre que romanguen en la instal·lació, no estant permès l'accés a la mateixa sense aquest material de protecció.
3.4- SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE COVID-19: En cap cas es podrà accedir a la instal·lació si l'usuari/a presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19, febre, tos seca, cansament, etc.
3.5- ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS I ÚS DE GRADERIES.
L'accés a les instal·lacions esportives estarà restringit exclusivament a usuaris/as que realitzen pràctica esportiva. S'establiran punts de control en l'accés, romanent tancades les graderies, a excepció de les competicions oficials federades en categoria sènior (apartat 5.5). Queda prohibit detenir-se en zones comunes.
3.6- VESTIDORS: Els vestidors romandran tancats* al públic. Els WC's estaran obertes amb aforament restringit.
*Els vestuaris necessaris per a la realització de certes activitats esportives se sol·licitaran amb antelació i s'estudiarà el seu possible ús.
3.7- FONTS PÚBLIQUES EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: Les fonts públiques instal·lades en les instal·lacions del poliesportiu romandran precintades i no serà possible el seu ús pels usuaris. D'aquesta forma es fa fonamental reiterar les vegades que siguen necessàries que els usuaris han de portar-se una botella d'aigua per a poder hidratar-se en la pràctica esportiva.
3.8- AFORAMENT EN PISTES ESPORTIVES PER A ESCOLES ESPORTIVES: Els grups seran com a màxim de 30 persones en instal·lacions obertes i de 25 persones en instal·lacions tancades, per exemple: pista central descoberta 30 persones i pavelló cobert 25 persones. En aquest aforament està inclòs els entrenadors, assistents etc.
3.9- DESINFECCIÓ DEL MATERIAL ESPORTIU: S'haurà de desinfectar el material esportiu abans i després de la utilització, pels integrants dels equips (entrenadors, responsables o fins i tot esportistes) (pilotes, pilotes de tennis, porteries, pals de porteries, raquetes etc).
3.10- BANQUETA: Durant la practica de l'esport, en entrenaments, competicions, l'ús de la banqueta haurà de realitzar-se de manera que els esportistes inclòs el cos tècnic han de romandre sempre de tal forma que es mantinga la distància social de 1’5mts, així que queda terminantment prohibit romandre diversos esportistes i entrenadors en una mateixa banqueta, per a evitar aquesta situació, es dotarà de zones on puguen estar els esportistes mantenint la distància social.
Abans de la utilització de les cadires o butaques per als reserves i cos tècnic, hauran de netejar i desinfectar tals seients. Aquest operació la realitzaran els propis esportistes, els desinfectants es facilitaran en les instal·lacions del poliesportiu.
3.11- COL·LABORACIÓ D'ENTRENADORS I COS TÈCNIC: El personal del poliesportiu podrà informar i donar les indicacions als esportistes del compliment de les normes de prevenció enfront del Covid-19, si bé, podran traslladar al cos tècnic de l'equip, qualsevol indicació que haja de traslladar-se als jugadors, així que és OBLIGATORI per al cos tècnic col·laborar amb el personal del poliesportiu, a l'efecte d'informar, traslladar informació als jugadors sempre en matèria preventiva front el covid.

4.- MESURES PER A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
A més de les mesures generals a adoptar, per a les **EEMM es prendran les següents mesures addicionals:
4.1- ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ: L'accés a les instal·lacions esportives serà exclusivament per a els/as alumnes/as de les **EEMM.
4.2- ZONES D'ESPERA PER A ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ: S'haurà de deixar i arreplegar a els/as alumnes/as en les zones d'espera habilitades per a cada instal·lació.
4.3- ELEMENTS D'ÚS INDIVIDUAL: Els/as alumnes/as no podran compartir begudes, aliments, cremes o altres productes, inclosos els sanitaris o de primers auxilis, necessaris per a la sessió esportiva. Cada alumne portarà el seu gel desinfectant, botella d'aigua i/o aliment en la seua motxilla personal. La desinfecció de mans serà obligatòria i s'han habilitat punts específics per a això. No obstant això, es recomana l'ús individualitzat de gel desinfectant.
4.4- ESPAIS INDIVIDUALS: Els/as alumnes/as hauran de deixar les seues pertinences en els llocs habilitats per a tal fi mantenint la distància de seguretat de 1,5m entre ells.
4.5- GRUPS ESTABLES: Els/as alumnes/as formaran part d'un grup estable i es mouran per la instal·lació en grup, mantenint la distància de seguretat i sempre acompanyats amb el seu monitor, sense poder abandonar el grup en cap moment.
4.6- DECLARACIÓ RESPONSABLE I CONSENTIMENT INFORMAT: Els pares/mares/tutor/a dels alumne/as hauran d'emplenar obligatòriament el document DECLARACIÓ RESPONSABLE I CONSENTIMENT INFORMAT PER A la PARTICIPACIÓ A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS.

5.- MESURES PER ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
Tenint en compte les mesures arreplegades en l'apartat 3 “Mesures generals”, es tindran en compte a més, les següents mesures:
5.1- COMPLIMENT DEL PRESENT PROTOCOL: Serà d'obligat compliment les normes dictades en aquest protocol, així com les establides per les seues Federacions Esportives corresponents, sent els responsables de verificar el seu compliment.
5.2- FORMULARI DE CONTROL EPIDEMIOLÒGIC: Els clubs i entitats esportives lliuraran el formulari de control epidemiològic on apareixeran les dades dels esportistes i integrants del cos tècnic: nom complet, DNI i número de telèfon. No podrà accedir a la instal·lació cap persona que no aparega en aquest document.
5.3- DECLARACIÓ RESPONSABLE: El coordinador/a tècnic, entrenador/a de cada club o entitat esportiva haurà de lliurar una declaració responsable per a incidències en grups de fins a 25 esportistes, havent sigut informat que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat de realitzar les activitats previstes, és fruit d'una decisió del propi club, en la qual han pogut valorar i ponderar conscientment els riscos per a la seua salut que comporta l'actual situació sanitària.
5.4- COMPETICIÓ: Tant l'equip local com el visitant han de complir amb les normes de seguretat i higiene dictades en aquest protocol. Amb anterioritat al dia del partit es lliurarà el formulari de control epidemiològic en el qual haurà d'aparèixer solament els jugadors convocats i el cos tècnic, tant de l'equip local com visitant. No podrà accedir a la instal·lació cap persona que no aparega en aquest document.

5.5- ACCÉS DE PÚBLIC A COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES EN CATEGORIA SÈNIOR
Serà l'equip local, sent la directiva i/o personal del club encarregat a tal fi, els responsables de gestionar i controlar l'accés de públic a les competicions oficials federades en categoria sènior (també categoria juvenil per a futbol 11 en la Via) de la seua entitat esportiva, sempre sota les indicacions que ací es detallen:
• L'aforament del pavelló principal serà de 56 persones en graderia, i de 10 persones en cadires (si fóra necessari)
• L'aforament del camp de futbol de la Via serà de 60 persones en graderia, i de 90 persones en cadires (si fóra necessari).

• Tant en la graderia com en les cadires, la distància mínima de 1,5 metres s'ha de complir. Quedant la graderia limitada a un seient disponible, tres seients lliures.
• Les cadires estaran a la disposició dels responsables del club, són aquests els encarregats de col·locar, guardar i vetlar pel bon ús del mobiliari.
• Tota persona que accedisca a la instal·lació com a públic ha de romandre en el seu seient en tot moment, sense romandre en espais comuns.
• L'accés estarà controlat de forma nominativa, mitjançant socis, abonaments, entrades anticipades, etc. Abans del partit s'ha de tenir tancat el llistat de totes les persones que vagen a accedir.

LES NORMES I ACTUACIONS ARREPLEGADES EN EL PRESENT PROTOCOL PODRAN VEURE'S MODIFICADES EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA, I DE LES NORMES QUE VAGEN APROVANT ELS DIFERENTS ÒRGANS SANITARIS.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DEL COVID-19

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT DE L'ENTRENADOR O RESPONSABLE TÈCNIC

CONTROL EPIDEMIOLÒGIC

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT INDIVIDUAL DE L'ESPORTITSTA PER A L'ACCÉS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE COCENTAINA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT INDIVIDUAL DE L'ESPORTISTA MENOR D'EDAT I ACOMPANYANT PER A L’ACCÉS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE COCENTAINA

Compartir: