Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

INFORMACIÓ EN RELACIÓ ALS PERÍODES DE PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

Publicat el

L’Ajuntament de Cocentaina informa que de conformitat amb l’apartat sisè de la  Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma  per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel l’Ajuntament de Cocentaina s’han dictat les mesures següents que afecten als períodes de pagament de tributs municipals:

S’ha ampliat fins el 15 de juliol de 2020 el termini de pagament dels rebuts del  Padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament corresponents al tercer trimestre de 2019 que finalitzava el pròxim 29 de maig. Els rebuts domiciliats es carregaran en el banc els dies 13 i 14 de juliol.

S’ha fixat un termini més ampli per al pagament dels rebuts del  Padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament corresponents al quart trimestre de 2019 que finalitzarà el pròxim 20 d’agost. Els rebuts domiciliats es carregaran en el banc els dies 18 i 19 d’agost.

S’han anul·lat i donat de baixa els rebuts del Padró per ocupació de la via pública amb taules i cadires i tendals amb finalitat lucrativa, exercici 2020 i s’ha donat trasllat d’aquesta resolució a Suma Gestión Tributària perquè la porte a efecte.


IMPORTANT: Als qui tinguen deutes pendents no domiciliats amb venciment durant la vigència del estat d’alarma, vulguen acollir-se a l’ampliació dels terminis i els caduque el document per a fer el pagament, l’Ajuntament els enviarà per correu ordinari un altre document amb els terminis actualitzats. Si arribat el 19 de juny no l’hagueren rebut hauran de contactar amb l’Ajuntament .  

No obstant això, l’obligat podrà atendre el pagament de qualsevol deute dins del termini inicialment previst sense acollir-se a l’ampliació provocada per l’estat d’alarma.

Les taxes pels serveis d’escola infantil municipal, escoles esportives municipals i ocupació de la via pública amb parades del mercat ambulant setmanal no es liquidaran segons el cas fins que es restablisca la prestació dels serveis o torne a realitzar-se el mercat ambulant. En el moment que es liquiden ho serà pels serveis prestats o l’espai efectivament ocupat, de forma proporcional.

Per als padrons dels tributs municipals la gestió dels quals està delegada en Suma Gestión Tributaria (Impost de vehicles de tracció mecànica, Taxes de brossa i guals) s’ha ampliat el termini de pagament fins el 15 de juny.

INFORMACIÓ

Compartir: