Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

NOVES MESURES PREVENTIVES EXCEPCIONALS (SARS-CoV-2 - GENER 2021)

Publicat el

MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA ANTECEDENTES DE HECHO:

Vista Resolució de 5 de gener de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020.

En la situació actual, és necessari el manteniment de les mesures preventives addicionals adoptades pel que fa als serveis municipals i espais públics gestionats per l'Ajuntament. També es considera necessari recordar a la població les mesures de prevenció recomanades a agrupacions familiars i socials en l'àmbit privat, instant a tots els veïns al seu estricte compliment.

Aquest Ajuntament RESOL:

PRIMER: Establir les següents mesures preventives que entraran en vigor a partir del el dia 13 de gener de 2021 a les 00:00 hores fins al dia 31 gener 2021 a les 23:59 hores:

 • Tancament de la Biblioteca Municipal Pare Arques.
 • Tancament del Poliesportiu municipal
 • Tancament de les zones de jocs dels parcs.
 • Tancament de l'edifici del Palau Comtal i tots els espais museístics i monuments visitables municipals.
 • Tancament del Centro Cultural El Teular.
 • Reduïr l'aforament del cementeri municipal a 1/3 del seu aforament.
 • Suspendre les reunions d'associacions i col·lectius, en les activitats que es porten a terme i depenguen d'una cessió d'un espai públic municipal.
 • Manteniir la limitació de presència de 6 persones en les bodes en qualsevol dependència municipal.
 • Mantenir la restricció a 6 persones màxim, llevat d'excepció d'autorització explícita del regidor o regidora de l'àrea, a les reunions presencials que es porten a terme per part del personal municipal a les instal·lacions municipals. Quan les reunions siguen de més de 6 persones es podran organitzar per videoconferència.
 •  Mantenir les sessions ordinàries o extraordinàries dels Plens Municipals, Comisions Informatives i la resta de Comissions que procedisquen durant la vigència de l'estat d'alarma motivat per la pandèmia de la Covid-19 celebrant-se per videoconferència, sempre que es cumplisquen els requisits dispostos en l'art. 46.3 de la Llei 7/1985.
 • Es suspenen les activitats a la Casa de la Joventut, mantenint l'horari d'atenció al públic en horari de 10:00 hores a 13:00 hores, amb cita prèvia.
 • A l'edifici del Centro Social , aquest es mantindrà obert per a l'habitual desenvolupament del treball de Serveis Socials, TAPIS i Respir. Soles s'accedirà amb cita prèvia.

SEGON: Recomendacions a tindre en compte en agrupacions familiars i socials en l'àmbit privat:

 • Limitar trobades socials fora del grup de convivència estable.
 • Llavat freqüent de mans.
 • Ús de mascareta.

TERCER: Totes estes mesures són susceptibles de ser modificades i/o revisades en funció de l'evolució de l'alerta sanitària.

QUART: Donar trasllat de la present Resolució als Departaments afectats, per als efectes oportuns.

QUINT: Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39 / 2015 de procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'art. 46 de la Llei 29/1998 de Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

SEXT: Publicar la present resolució en el tauló d'edictes i en la Seu cocentaina.sedelectronica.es

Ajuntament de Cocentaina

Ho mana i signa l'alcaldessa, davant meu, el secretari.

Mireia Estepa Olcina – Alcaldessa                                                                                                 Enrique Jesús Vidal Viel – Secretari

Compartir: