Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes Conselleria per a Autònoms 2021

  • Nom del tràmit: EAUTOE 2021

Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovador

  • Objecte del tràmit

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel  qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació  'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

- projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;
- activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;
- idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

  • Quan sol·licitar-ho?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9001, de 20/01/2021) i finalitzarà l'1 de setembre de 2021. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. En el cas que l'alta haja tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà de la publicació.

  • Quantia de l'ajuda

L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com
a personal autònom a algun dels col·lectius següents:
a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.
Els imports establits en les lletres a, b i c s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.
La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada
l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

 

Compartir: