Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes contractació a l'empresa privada 2019

 • Nom del tràmit: ECOGJU 2019

Subvencions  per a  fomentar  la  contractació  indefinida  de  persones  joves  qualificades  (AVALEMJOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Objecte del tràmit

Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites com beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • Interessats/Sol·licitants

Podrà ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora de naturalesa jurídica privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 30 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el terminini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció (DOGV nº8474 de 29/01/2019).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit: ECONIN 2019

Subvencions destinades a la integració sociolaboral de personal en situació o ris d'exclusió social en empreses ordinàries de treball per a l'exercici 2019. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 • Objecte del tràmit

Promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o ris d'exclusió social en les empreses ordinàries que contracten personal procedent d'una empresa d'inserció, l'activitat d'ambdós casos es desesenvolupa a la Comunitat Valenciana.
 • Interessats/Sol·licitants

BENEFICIÀRIS: Empreses l'activitat de les quals tinga lloc a la Comunitat Valenciana i contracten personal que hagen realitzat el seu itinerari a les empreses d'inserció. Les ajudes hauran de solicitar-se una vegada que el treballador o treballadora haja finalitzat l'itinerari d'inserció i accedisca a un lloc de treball a l'empresa ordinària.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

Per a les ajudes a les empreses ordinàries que contracten treballadors procedents d'una empresa d'inserció, una vegada finalitzat el seu itinerari d'inserció en la mateixa:

a) Les sol·licituds d'ajudes per contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits produïdes en l'exercici 2019, així com les corresponents a manteniments de llocs creats o transformats en novembre i desembre de 2018, hauran de presentar-se en el plaç màxim d'un mes a partir del dia següent a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

b)  Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes amb posterioritat al plaç establit en l'apartat anterior, hauran de presentar-se en el plaç d'un mes des de la seua subscripció, amb data límit el 31 d'octubre de 2019.

c) Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes durant els mesos de novembre i desembre de 2019, podran presentar-se en els plaços establits en la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2020.

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit: ECOTDI 2019

Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

 • Objecte del tràmit

L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • Interessats/Sol·licitants

Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la ComunitatValenciana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV (nº8474 de 29/01/2019) i finalitzarà el 20 de setembre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit: ECOVUL 2019

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de colectius vulnerables per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 • Objecte del tràmit

L'objecte d'aquest Programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables:

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones desocupades de llarga duració

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional

 • Interessats/Sol·licitants

Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

Inici el dia següent de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució DOGV nº 8466 de 17/01/2019 i finalitzarà 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter  addicional a aquest plaç general, les  sol·licituds hauran de presentar-se en el plaç de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit: ECOVUP 2019

Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 • Objecte del tràmit

L'objectiu d'aquest Programa és fomentar la contractació en pràctiques de les persones pertanyents a determinadoscolectivos vulnerables:
a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol AdministracionPublica.
b) Persones desocupades de llarga durada
c) Persones majors de 50 anys.
d) Persones amb diversitat funcional

 • Interessats/Sol·licitants

Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

Inici el dia següent de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en DOGV (núm. 8468 de 21.01.2019 ) i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a este plaç general, les sol·licituts hauran de presentar-se en el plaç de dos mesos desde la contractació objecte de la subvenció.

Compartir: