Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AJUDES PARÈNTESIS

                                                                 

 

PROGRAMA D'AJUDES PARÈNTESIS COCENTAINA DEL PLA RESISTIR, ENCAMINADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA SOBRE ELS SECTORS PRODUCTIUS RELACIONATS EN L'ANNEX II DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL

 

Les Ajudes Parèntesi troben el seu fonament en raons d'interés públic derivades de la necessitat d'adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten un deteriorament del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l'ocupació mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques acordat per la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV núm. 9001bis, de 2021.01.20). (DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, de l'Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia).

Les presents ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seva activitat en el municipi de Cocentaina i pertanyen a algun dels sectors establerts en l'Annex I d'aquesta convocatòria. Tot això, en concordança amb el que estableix el Decret Llei 1/2021 esmentat.

La participació en aquest Programa serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada a que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

 

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran telemàticament de forma obligatòria a través de la Seu Electrònica Municipal

 

El plaç de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir del dia següent a la data de publicació del extracte de les bases en el BOP.

 

BASES REGULADORES AJUDES

PUBLICITAT

Compartir: