Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per a PIMES 2021

 

 

 

 

 

 

 • Nom del tràmit

Ajudes per a projectes d’I+D de PIME (PIDI-CV).

 • Objecte del tràmit

Desenvolupament de projectes d’R+D fets per pimes.

 • Qui pot solicitar-ho?

1. Podran tindre la consideració d’empreses beneficiàries les pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen la resta de requisits que estableixen els articles 4 i 19 de les bases reguladores.
Com a excepció a allò que s'ha disposat en els dits articles i en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (Do L215/13 de 7 de juliol de 2020), podran ser també beneficiàries les empreses que no es trobaven en crisi el 31 de desembre de 2019, però van passar a ser empreses en crisi en el període comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021.


2. A l’efecte de la present convocatòria, es considerarà pime l’entitat les característiques de la qual s’ajusten al que es disposa en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, 26.06.2014).

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia següent al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9017 de 10/02/2021), des del dia 11 de febrer de 2021 i finalitzarà a las 23:59:59 hores del dia 11 de març de 2021.       

 

Tota la informació i tràmits per a l'ajuda


 • Nom del tràmit

Programa d'I+D en cooperació (PIDCOP-CV).

 • Objecte del tràmit

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses, constituïdes com a agrupació per al desenvolupament del projecte comú.

 • Interessats/Sol·licitants

1. Podran tindre la consideració d'empreses beneficiàries les pimes i les grans empreses, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que, integrades en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre d'altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa, complisquen la resta de requisits que estableixen els articles 4 i 25 de les bases reguladores.
Com a excepció a allò que s'ha disposat en els dits articles i en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (Do L215/13 de 7 de juliol de 2020), podran ser també beneficiàries les empreses que no es trobaven en crisi el 31 de desembre de 2019, però van passar a ser empreses en crisi en el període comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021.

2. Les empreses beneficiàries hauran d'integrar-se en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre d'altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Les agrupacions hauran d'estar constituïdes per un mínim de dues empreses, i almenys una haurà de ser pime. Totes les empreses integrants de l'agrupació hauran de ser independents entre si. Cap de les empreses podrà fer-se càrrec sola de més del 70 % dels costos subvencionables del projecte, ni de menys del 15 %.

3. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, 26.06.2014).

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV, des del dia 11 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 11 de març de 2021 (DOGV nº 9017 de 10/02/2021)

 

Tota la informació i tràmits per a l'ajuda


 • Nom del tràmit

Programa de Innovación de PYME (INNOVA-CV).

 • Objecte del tràmit

Realització de projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).

 • Interessats/Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen:

· INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

· INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

· INNOVAi4.0: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV, des de l'11 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 9 de març de 2021. (DOGV nº 9017 de 10/02/2021).

 

Tota la informació i tràmits per a l'ajuda

Compartir: