Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per a PIMES

 

 

 

 

 

 

 

 • Nom del tràmit

Subvencions per a projectes de digitalització de PIME (DIGITALITZA-CV).

 

 • Objecte del tràmit

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'I+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò que no preveu aquesta convocatòria.

 • Interessats/Sol·licitants

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

a) Seccions C, D, E i F - divisions 10 a 43.
b) Secció H - divisions 49 a 53.
c) Secció J - divisions 58 a 63.
d) Secció M - divisions 69 a 74.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 5 de març de 2020 a les 23.59.59 hores. (DOGV núm. 8723, de 22/01/2020).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV).

 • Objecte del tràmit

Realització de projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte. Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV);  posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).

 • Interessats/Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen:

 • INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 • INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 • INNOVAi4.0: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 11 de març de 2020.

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria.

 • Objecte del tràmit

La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PAPERS I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

En concret:

 1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2020: Només podran subvencionar-se, conformement a la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial dels sectors abans indicats, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2020 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció en aqueixos establiments industrials.
 2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2020: El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per al sector de la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que el seu pressupost mínim subvencionable total no abast aquest import seran desestimades.

          Per al CÀLCUL del pressupost mínim subvencionable es tindrà en compte el cost total d'adquisició dels actius materials i immaterials, i el màxim subvencionable d'enginyeria i auditoria. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés, segons els costos i límits anteriors, no aconsegueix el pressupost mínim subvencionable, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret d'aquesta.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 27 de GENER de 2020 FINS AL dia 27 de FEBRER de 2020, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2020 s'ha publicat en el DOGV núm. 8710, de 03/01/2020).
***IMPORTANT:
- Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).
- L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda

Compartir: