Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per a pimes

 

 

 

 

 

 

 

 • Nom del tràmit

Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV)

 

 • Objecte del tràmit

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar la inversió privada en innovació, així com complementar els estímuls existents en l'àmbit nacional i europeu, en matèria d'innovació de producte, servei, procés i digitalització (indústries 4.0), fomentant la participació de les empreses manufactureres i de les de serveis avançats.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que es detallen en les bases

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds des del 15 de gener de 2019, fins al 26 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores
 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes per a projectes d'I+D de Pime (PIDI-CV)

 • Objecte del tràmit

Desenvolupament de projectes d'R+D fets per pimes.

 • Interessats/Sol·licitants

Poden tindre la consideració d'empreses beneficiàries les pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten, almenys, amb tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altre o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen la resta de requisits establits en els articles 4 i 19 de les bases reguladores.
A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014).
No poden obtindre la condició d'empreses beneficiàries:
a) Les associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les agrupacions sense ànim de lucre.
b) Les empreses excloses en l'article 1, "Àmbit d'aplicació", del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, concretament:
1. Les empreses que complisquen les condicions d'empresa en crisi segons es defineixen en l'article 2, apartat 18, del Reglament núm. 651/2014, definició disponible en la carpeta de Normativa Europea de la zona de descàrregues de la web de l'IVACE, http://www.ivace.es.
2. Les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds des del 15 de gener de 2019 fins al 21 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores.
 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Programa d'I+D en cooperació (PIDCOP-CV)

 • Objecte del tràmit

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses, constituïdes com a agrupació per al desenvolupament del projecte comú.

 • Interessats/Sol·licitants

1. Poden tindre la consideració d'empreses beneficiàries les pimes i grans empreses, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten almenys amb tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que, integrades en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa, complisquen la resta de requisits establits en els articles 4 i 25 de les bases reguladores.
2. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014).

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds des del 15 de gener de 2019 fins al 21 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2019. Indústria.

 • Objecte del tràmit

La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PRODUCTES INFANTILS, PAPERS I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS I ELS SECTORS EMERGENTS DE LA BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS de la Comunitat Valenciana.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria. Veure totes les consideracions en la informació de l'ajuda.

 • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 25 de GENER de 2019 FINS AL dia 25 de FEBRER de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8456, de 03/01/2019).

**IMPORTANT:
Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda

Compartir: