Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

TALLER D'OCUPACIÓ DINAMIC-COCENTAINA

S'aproven les bases reguladores i es determina el Programa Mixt d'Ocupació-Formació Tallers d'Ocupació i RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU DE TALLERS D'OCUPACIÓ

L'objecte de les presents bases és la regulació de l'procés de selecció, per a la contractació temporal de personal directiu, docent i auxiliar administratiu que ha de desenvolupar el projecte especificat a l'annex I, on figuren relacionats els corresponents llocs de treball.
El projecte, l'entitat promotora és l'especificada en aquest Annex I, està cofinançat per la Generalitat, el Ministeri de Treball i Economia Social i, si s'escau, pel Fons Social Europeu.

Les bases d'aquesta convocatòria s'estableixen amb la finalitat que les persones aspirants, que accedeixin a les places convocades, posseeixin les condicions necessàries per exercir amb eficàcia les diverses funcions específiques que comporten els llocs de treball exposats.
Les persones seleccionades percebran les retribucions per part de l'entitat promotora, d'acord amb la normativa jurídica aplicable, sense que puguin participar en la distribució de fons, ni percebre retribucions diferents de les establertes. En el cas d'organismes públics, aquests llocs no es consideren inclosos en les corresponents plantilles o relacions de llocs de treball, pel que no serà necessària oferta d'ocupació pública prèvia.

Bases selecció personal Taller d'Ocupació 2021

 

BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR PER A LA SELECCIÓ DEL ALUMNAT / TREBALLADOR PARTICIPANT EN TALLERS D'OCUPACIÓ

L'Objecte de les presents bases és la regulació del Procés de selecció de l'Alumnat que ha de cobrir les places de les diferents especialitats formatives del projecte indicació en l'ANNEX I, per tal que les persones aspirants que accedeisquen a les places indicades posseïsquen les condicions necessàries per exercir amb eficàcia les diverses funcions específiques que comporta el compliment de les mateixes.
El projecte, l'Entitat promotora és l'especificada en aquest Annex I, està cofinançat per la Generalitat, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i, en el seu cas, el Fons Social Europeu.

Les places es corresponen amb les de l'Alumnat treballador que ha de participar en el desenvolupament del projecte. Aquest projecte està estructurat de manera que tot el període de desenvolupament del Taller estarà destinat a la formació en alternança amb el treball i la pràctica professional a través de la formalització d'un Contracte per a la formació i l'aprenentatge. Les retribucions que percibirà l'Alumnat treballador són les assenyalades en el projecte aprovat, d'acord amb la normativa aplicable, sense que puguen participar en la distribució de fons, ni percebre retribucions diferents de les establertes.

Bases selecció alumnat Taller d'Ocupació 2021

ACTES

Compartir: