Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes comerç i artesania 2020

 • Nom del tràmit

Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2020 (CMAPY4). Artesania.

 • Objecte del tràmit

L'objecte d'estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes es destinaran a finançar la professionalització del sector i els gastos a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes (en queden excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment):

 • Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
 • I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o d'un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2020 FINS AL dia 31 DE GENER DE 2020, els dos inclusivament. (Per a l'exercici 2020, la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8705, de 26/12/2019).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes "AVALEM COMERÇ" a la pime comercial per a l'exercici de 2020 (CMMOPY). Comerç.

 • Objecte del tràmit

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

 • CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
 • IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

          - Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
          - Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

(Veure requisits en la informació de l'ajuda).

 • Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2020 FINS AL dia 31 DE GENER DE 2020, els dos inclusivament (en 2020 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8705, de 26/12/2019).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2020 (CMIAPY). Comerç.

 • Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:

 • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
 • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons:

 • CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
 • IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:

          - Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5

          - Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

(Veure requisits en la informació de l'ajuda)

 • Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2020 FINS AL dia 31 DE GENER DE 2020, els dos inclusivament, per a l'exercici 2020 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8705, de 26/12/2019).

 

Compartir: