Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRÒXIMA SESSIÓ PLE - ORDINÀRIA 25-07-2018

DECRET CONVOCATÒRIA

 

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 21/06/2018. (2084/2018)

                                                                          
                                   PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS

2.- CRÈDIT EXTRAORDINÀRI NÚM.: 3 - APLICACIÓ RTGG Col·lector aigües residuals prolongació Av. Ferrocarril

3.- SUPLEMENT CRÈDIT NÚM.: 9 - APLICACIÓ RTGG projecte Telecomptadors aigua potable

4.- SUPLEMENT CRÈDIT NÚM.: 10 - APLICACIÓ RTGG Obres Torrejó i Refugi Antiaèri

5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREU PÚBLIC ACTIVITATS I SERVEIS ÀREA DE TURISME

7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL NÚM.: 3 PPTO 2018

 

PROPOSTES

8.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ACTUACIÓ REPOSICIÓ EN EL MATEIX SOLAR DEL CENTRE C.E.I.P. SAN JUAN BOSCO - FASE 3 PROGRAMA EDIFICANT

9.- SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM.: 11  -APLICACIÓ RTGG Obres adequació caseta Molina i compra dos bicis elèctriques

10.- SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM.: 12 - APLICACIÓ RTGG Obres adequació Cafeteria Poliesportiu

11.- CRÈDIT EXTRAORDINÀRI NÚM.: 4 - APLICACIÓ RTGG Subvencions nominatives Regants i Ateneu - Saxteneum

12.- CRÈDIT EXTRAORDINÀRI NÚM.: 5 - APLICACIÓ RTGG- Equipaments cultura i joventut

13.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS

 

PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS

14.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.

15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

16.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ.

17.- PRECS I PREGUNTES.

18.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS

 

 

                             

Compartir: