Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRÒXIMA SESSIÓ PLE - ORDINÀRIA 17-05-2018

DECRET CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 26/04/2018. (1228/2018)
                                                                           
                                   PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS
2.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA DELEGACIÓ ACTUACIÓ ACCESSIBILITAT COL·LEGI REAL BLANC - FASE 3 PROGRAMA EDIFICANT. (5090/2017)
3.- SOL·LICITUD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ACTUACIÓ ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ COL·LEGI SANT JOAN BOSCO – FASE 2 PROGRAMA EDIFICANT. (5090/2017)
4.- RATIFICACIÓ SOL·LICITUD INCLUSIÓ OBRA AMPLIACIÓ INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL LA VIA EN PLA PROVINCIAL OBRES I SERVEIS 2019. (1319/2018)
5.- NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU (1544/2018)
6.- ACTUALITZACIÓ DEL PLA NORMATIU ANUAL 2018 (691/2018)
7.- TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE LA XARXA PÚBLICA DE CLAVEGUERAM. (1025/2013)

PROPOSICIONS
8.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2018  (2083/2018)
9.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2018  (2085/2018)
10.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2018  (2086/2018)
11.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2018  (2087/2018)
12.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 5/2018  (2088/2018)
13.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. SUPLEMENT DE CRÈDIT 6/2018  (2089/2018)
14.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2018  (2090/2018)
15.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS.

                                     PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
16.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
18.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017 (1989/2018)
19.- DONAR COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (1989/2018)
20.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ.  
21.- PRECS I PREGUNTES.                     
22.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.

22.1 - GUANYAR - sentència Navarra

 

  

 

Compartir: