Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRÒXIMA SESSIÓ PLE - ORDINÀRIA 22-03-2018

DECRET CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA:

 1 .- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 22/02//2018. (318/2018)

PART DISPOSITIVA

DICTÀMENS

2.- SOL·LICITUD ADHESIÓ AL PLA DE CONSTRUCCIÓ, REFORMA I MILLORA DE CENTRES EDUCATIUS EDIFICANT - ACCESSIBILITAT COL·LEGI REAL BLANC. (5090/2017)

PROPOSICIONS

3.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS.

PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS

4.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

6.- DONAR COMPTE INFORMES D'INTERVENCIÓ.

7.- PRECS I PREGUNTES.

8.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.

 

 

 

  

 

Compartir: