Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRÒXIMA SESSIÓ PLE - ORDINÀRIA 25-07-2018

DECRET CONVOCATÒRIA

 

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 21/06/2018. (2084/2018)

                                                                          
                                   PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS

2.- CRÈDIT EXTRAORDINÀRI NÚM.: 3 - APLICACIÓ RTGG Col·lector aigües residuals prolongació Av. Ferrocarril

3.- SUPLEMENT CRÈDIT NÚM.: 9 - APLICACIÓ RTGG projecte Telecomptadors aigua potable

4.- SUPLEMENT CRÈDIT NÚM.: 10 - APLICACIÓ RTGG Obres Torrejó i Refugi Antiaèri

5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREU PÚBLIC ACTIVITATS I SERVEIS ÀREA DE TURISME

7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL NÚM.: 3 PPTO 2018

 

                             

Compartir: