Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Circulació amb BTT pel Parc Natural

Circulació amb BTT pel Parc Natural

Circular informativa regulació circulació bicicletes en parcs naturals (descàrrega)

Les activitats relacionades amb el ciclisme de muntanya han mantingut en els últims anys un creixement significatiu en l'àmbit dels parcs naturals de la Serra de Mariola i del Carrascar de la Font Roja, generant una problemàtica associada quant als impactes directes que genera en el medi natural i les interaccions amb altres usos i activitats desenvolupades als parcs, que es tradueix en un increment d'incidents i conflictes de diversos tipus derivats de la interacció entre els diferents col·lectius implicats.
Un dels aspectes al·legats com a causa d'aquesta problemàtica és el desconeixement per part dels practicants d'aquesta activitat de la regulació específica que aquesta té en l'àmbit de tots dos parcs naturals. Fins i tot tractant-se d'una normativa amb una vigència de més de 15 anys i existint senyalització específica relativa al desenvolupament d'aquestes, considerem pertinent facilitar en la mesura del possible la seua difusió, a fi de facilitar el seu coneixement pel major nombre possible de persones.
És per això que s'estima oportú emetre una circular informativa amb la normativa corresponent d'aplicació.

  • Normativa d'aplicació.

La normativa d'ordenació de tots dos espais naturals protegits recull una regulació específica per a la circulació de vehicles, amb o sense motor, categoria aquesta última en la qual s'enquadrarien les bicicletes. Atés que cada parc natural disposa de la seua pròpia normativa específica d'ordenació, continguda en els seus corresponents PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) i PRUG (Pla Rector d'Ús i Gestió), considerem oportú, en nom d'una major claredat expositiva, considerar l'anàlisi individualitzada de la normativa de cadascun dels parcs naturals per separat.

  • Normativa del Parc Natural de la Serra de Mariola.

La normativa d'ordenació d'aquest Parc Natural ve continguda en el seu Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), aprovat per Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola i en el seu corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), aprovat per Decret 79/2007, de 25 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola.
La normativa del PORN no fa referència específica a la regulació d'aquesta d'activitat.

Respecte del PRUG, es consideren d'aplicació, en relació amb la matèria que ens ocupa, les següents disposicions d'aquest:

Article 3. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació del present PRUG s'estén a la totalitat dels terrenys compresos en el Parc Natural de la Serra de Mariola i la seua àrea d'amortiment d'impactes. (…)

Article 40. Use públic i protecció dels recursos naturals

1. S'entén per activitat d'ús públic l'acció d'oci o esplai que duen a terme els visitants d'un espai natural protegit utilitzant els seus serveis o equipaments, i a la qual és inherent l'acostament als valors naturals i culturals d'aquest espai. Són tant aquelles que promou l'administració de l'espai natural protegit facilitant la seua pràctica, com aquelles altres que, per iniciativa popular, col·lectiva o d'altres entitats, es desenvolupen per diferents motivacions. (…)
3. El Parc Natural aplicarà mecanismes per a transmetre actituds i expectatives apropiades a les persones que el visiten, minimitzant l'impacte ambiental de l'ús públic mentre es maximitza l'experiència dels visitants a través del contacte directe amb el personal del parc, els seus habitants i el seu patrimoni, i amb materials interpretatius ben orientats. (…)
11. Els visitants del Parc Natural compliran durant la seua estada quantes directrius i recomanacions els siguen fetes saber pel personal assignat a la gestió del parc, en qualsevol cas tindran una conducta respectuosa amb el medi ambient:
a) Transitaren pels camins, carreteres o sengles autoritzats, abstenint-se d'efectuar recorreguts camp a través.
b) Els desplaçaments es realitzaran complint les limitacions que segons la via s'establisquen a determinats mitjans de transport.

Article 41. Xarxa viària, circulació i aparcament
1. Es classifica la xarxa viària del PRUG de la Serra de Mariola en carreteres, pistes forestals i senderes o camins tradicionals que discorren per aquest territori, els quals es defineixen i regulen com segueix:
- La xarxa bàsica de carreteres serà la constituïda per les carreteres asfaltades, de lliure utilització per a tota classe de vehicles. És recomanable la senyalització i promoció mitjançant materials informatius, així com la senyalització informativa referent al Parc Natural de la Serra de Mariola al llarg d'aquestes carreteres.
- Les pistes forestals són les vies de comunicació que discorre totalment o parcialment per àrees forestals, per les quals poden circular vehicles de quatre rodes, com disposa el Decret 183/1994, d'1 de setembre, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles per terrenys forestals (Aquesta referència ha d'entendre's feta actualment al Decret 8/2008, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, que deroga i substitueix a l'anterior).
- Les senderes són itineràries que discorren en la majoria dels casos per camins tradicionals, recomanant patrimoni natural i cultural i habilitat per a la marxa i excursionisme, fonamentalment a peu.
- Les vies ciclistes són els carrils condicionats per a la pràctica del cicloturisme, el Pla d'Ordenació de l'Ús Públic assenyalarà aquestes vies.
- En les senderes i itineraris naturals està permès el trànsit a peu, la circulació de vehicles amb o sense motor només podrà transitar per pistes forestals que no estiguen prohibides al trànsit. Les determinacions específiques per a les senderes i itineraris del Parc Natural vindran regulats pel Pla d'Ordenació d'Ús Públic i per aquest PRUG, en les quals s'indicarà el tipus de trànsit permès. És recomanable la senyalització i promoció per mitjà de materials informatius, la difusió de recomanacions per a un comportament adequat a l'entorn natural, i la senyalització informativa referent al Parc Natural de la Serra de Mariola al llarg d'aquestes senderes.

De l'examen de la normativa anteriorment exposada, es desprén, el següent:

1. L'article 41.1 del PRUG del Parc Natural de la Serra de Mariola estableix una catalogació descriptiva de la xarxa viària del Parc Natural. Així, diferència entre el concepte de pista forestal i el de sendera , sent el factor diferencial la capacitat d'acollir o no la circulació de vehicles de 4 rodes. Aquesta caracterització és conseqüent amb el que s'estableix en l'art. 3 del Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles
pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

2. Així mateix, el propi article 41, després de catalogar la xarxa viària, estableix que els vehicles amb o sense motor, categoria aquesta última en la qual s'inclouen les bicicletes, només podran circular per pistes forestals que no estiguen prohibides al trànsit, quedant per tant exclosa expressament la seua circulació per la xarxa de senderes del parc natural.
3. Així mateix, no es permet la circulació de bicicletes camp a través, en virtut del que s'estableix en l'art. 40 del PRUG.
4. Quant a l'àmbit d'aplicació, en virtut del que s'estableix en l'art. 3 del PRUG, l'anterior resulta d'aplicació tant a l'àmbit del parc natural com a la seua àrea d'amortiment.

  • Normativa del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja.

La normativa d'ordenació d'aquest Parc Natural ve continguda en el seu Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i el seu Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), aprovats per Decret 121/2004, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i la revisió del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja.

Respecte a la normativa del PORN, es consideren d'aplicació les següents disposicions:

Article 59. Classificació de la xarxa viària
Es classifica la xarxa viària del PORN de la Font Roja en carreteres, pistes i senderes que discorren per aquest territori, els quals es recullen en el pla núm. 10 d'ordenació i zonificació, i es defineixen i regulen com segueix:

a. La xarxa bàsica de carreteres queda constituïda per les carreteres asfaltades, de lliure utilització per a tota classe de vehicles. És recomanable la senyalització i promoció mitjançant materials informatius, així com la senyalització informativa referent al Parc Natural del Carrascar de la Font Roja al llarg d'aquestes carreteres.
b. La xarxa de pistes forestals i rurals ve regulada per l'article 62. En l'àmbit del parc natural, el trànsit per aquestes vies està prohibit, sense perjudici del dret d'accés de la propietat i dels serveis tècnics del parc natural i de l'administració en general i amb excepció, si és necessari, dels accessos a l'àrea recreativa de Sant Antoni i del pas a peu, excepte quan es prohibisca expressament. En general no és recomanable la difusió i promoció pública d'aquesta xarxa de pistes. El PRUG concreta aquestes disposicions generals per a la xarxa de pistes.
c. En les senderes i itineraris naturals només està permès el trànsit a peu, excepte quan discórreguen per pistes forestals de l'àrea d'amortiment. Les determinacions específiques per a les senderes i itineraris del parc natural venen regulades pel PRUG. És recomanable la senyalització i promoció per mitjà de materials informatius, la difusió de recomanacions per a un comportament adequat a l'entorn natural, i la senyalització informativa referent al parc natural del Carrascar de la Font Roja al llarg d'aquestes senderes.

Article 62. Circulació
1. Amb caràcter general es prohibeix circular amb vehicles amb o sense motor, inclosos els agrícoles o forestals, fora de les carreteres i camins, amb excepció de les tasques pròpies dels camps de cultiu.
 

Respecte de la normativa del PRUG, es consideren d'aplicació les següents disposicions:

Article 3. Àmbit d'aplicació i àrea d'amortiment
1. L'àmbit d'aplicació del present PRUG s'estén a la totalitat dels terrenys compresos al Parc Natural del Carrascar de la Font Roja.

Article 59. Trànsit i aparcament al parc natural
1. La circulació amb vehicles de motor, bicicleta, cavall, o altres mitjans diferents del trànsit a peu només es permet en les carreteres d'accés al parc, amb l'excepció dels propietaris que transiten per les seues finques, els serveis del parc en general, i persones expressament autoritzades per escrit pel director-conservador.

De l'examen i valoració de la normativa anteriorment exposada, es desprén el següent:

1. El PORN del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja en el seu art. 59 estableix la classificació de la xarxa viària del parc natural. Encara que no especifica tan detalladament, com la normativa del parc natural de la Serra de Mariola les característiques que defineixen cada tipus de vial, es considera d'aplicació supletòria referent a això el que es disposa en l'art. 3 del Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, sent per tant la definició de cada tipus de via la mateixa que s'ha exposat anteriorment per a la normativa del parc natural de la Serra de Mariola.
2. Els arts. 59 i 62 del PORN, estableixen la prohibició de circular amb vehicles amb o sense motor fora de les carreteres i camins en tot el seu àmbit  d'aplicació. Per part seua, l'art. 59 del PRUG regula al seu torn la circulació de vehicles amb o sense motor en l'àmbit del parc natural, permetent la seua circulació només en les carreteres d'accés a aquest . Per consegüent, considerem que en l'àmbit concret del parc natural ha d'entendre's prohibida la circulació de bicicletes en les pistes forestals, camins rurals i senderes, mentre que, en l'àmbit de l'àrea d'amortiment d'impactes del parc natural, es considera, en virtut del que es disposa en el citat art. 62 del PORN, permesa la circulació de bicicletes en les carreteres, pistes forestals i camins rurals, però no en les senderes.
3. S'ha de reiterar, així mateix, la prohibició de circular camp a través, tant en l'àmbit del parc natural com en la seua àrea d'amortiment.

  • Resum normatiu.

A l'efecte de resumir l'anteriorment exposat respecte a la normativa de regulació de la circulació de bicicletes als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i de la Serra de Mariola, s'inclou el següent quadre:


 

Considerant a aquest efectes que:


- Pista forestal o camí rural: aquella via que permet la circulació de vehicles de quatre rodes.
- Sendera: Via que no admet el pas de vehicles de quatre rodes, corresponent majoritàriament a vies tradicionals i estant habilitats per al trànsit a peu. Es consideraran com a tals, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta normativa, els així catalogats per la normativa sectorial d'aplicació sobre aquest tema. Per a una informació detallada respecte a la xarxa de pistes forestals i senderes homologades de tots dos parcs naturals, pot accedir-se al visor cartogràfic de la GVA en https://visor.gva.es/visor/
- Camp a través: Circulació per terrenys naturals sense seguir cap tipus de via formalment establida. En aquest sentit, es consideren incloses les vies no catalogades oficialment com a sendera.
- Àmbit dels Parcs Naturals: Pot consultar-se l'àmbit de protecció i zona d'amortiment dels parcs naturals de la Font Roja i de la Serra de Mariola en https://visor.gva.es/visor/

  • Directrius per a la circulació de bicicletes als parcs naturals.

D'acord amb el que es disposa per la normativa d'ordenació de tots dos parcs naturals respecte a les activitats d'ús públic, cal definir aquestes com l'acció d'oci o esplai que duen a terme els visitants d'un espai natural protegit, utilitzant els seus serveis o equipaments i a la qual és inherent l'acostament als valors naturals i culturals d'aquest espai.
Atés que la circulació amb bicicleta pels parcs naturals es considera una activitat d'ús públic, resulta d'aplicació l'indicat en el paràgraf anterior i, per tant, ha d'orientar-se a l'acostament als valors naturals i culturals de l'espai natural, havent de desenvolupar-se de manera respectuosa amb aquests valors i amb la resta dels usos legals que es desenvolupen en aquestos.
Per això, l'activitat de circulació amb bicicleta pels vials en què així està permès segons l'exposat anteriorment en aquest document, haurà de desenvolupar-se segons les següents directrius:
- S'haurà de respectar en tot moment la flora i la fauna que pot trobar al seu pas. Per a evitar molèsties a la fauna és convenient circular en el major silenci possible.
- S'evitarà la circulació de caràcter competitiu, la conducció ràpida i agressiva i els derrapatges. Referent a això cal indicar que la velocitat màxima permesa en pistes forestals per a tota mena de vehicles és de 30 km/h.
- S'haurà de respectar la senyalització existent als parcs naturals, especialment aquella referent a la prohibició de trànsit per determinades pistes forestals per motius de protecció de flora o fauna.
- S'haurà de respectar i prioritzar sempre el trànsit d'excursionistes i visitants.
- S'ha d'evitar formar grups nombrosos de ciclistes.
- S'evitarà l'abandó de residus (botelles d'aigua, restes de menjar, envasos etc.) durant el desenvolupament de l'activitat .
- S'haurà de circular per les pistes forestals de titularitat pública o amb servitud pública de pas. Si es fa per finques de titularitat privada, s'haurà d'obtindre l'autorització expressa del propietari, respectant en tot cas els seus béns i drets.
- S'utilitzaran preferentment les rutes BTT oficials preparades i senyalitzades a aquest efecte.

S'han preparat fullets explicatius amb la normativa reguladora de cada parc natural per a la seua distribució entre els usuaris.

  • Vigilància i control.

Cal informar, finalment , que periòdicament es realitzen actuacions de vigilància i control en aquesta matèria per part dels diferents agents de l'autoritat competents en la mateixa , a saber: Agents Mediambientals (que tenen tal consideració en virtut del que s'estableix en l'article 68.3 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana), Policia Autonòmica i Guàrdia Civil, sent, a efectes únicament orientatius, la sanció mínima per infracció d'aquesta normativa d'un import de 601,02 euros.

Compartir: