Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Subvencions Serveis Econòmics

I) SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS SOCIALS - EXERCICI 2019

 

DOCUMENTACIÓ

 

II) SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019

 

DOCUMENTACIÓ

 

III) CONVOCATÒRIA AJUDES A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES 2018-2019

 

OBJECTE DE L'AJUDA

És objecte de la present convocatòria, la concessió mitjançant el procediment de concurrència competitiva ordinària, d'ajudes econòmiques als clubs i entitats esportives de la localitat de Cocentaina, per a l'organització i desenvolupament de l'activitat esportiva ordinària programada per al període de temps que transcorre entre agost de 2018 i juliol de 2019.

Les sol·licituds es podran presentar al SIC de l'Ajuntament en el plaç de 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l'extracte de les bases en el BOP, o per qualsevol dels procediments previstos en el Article 16.4, de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

DOCUMENTACIÓ

Compartir: