Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PEI PER A LA MILLORA DE L'AUTONOMIA DE PERSONES MAJORS

Les ajudes per al suport de persones majors, amb problemes motors o sensorials, per al seu manteniment en el seu entorn social, incrementant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats, afavorint les relacions i la integració en la societat.

S'articulen a través de les modalitats següents:

  • Ajudes tècniques, considerant-se com a tals l'adaptació funcional de la llar i l'adquisició d'estris necessaris per al desenvolupament en la vida ordinària.
  • Adaptació de vehicles de motor que comprén aquelles mesures destinades a facilitar els desplaçaments de manera autònoma.

Els requisits que s’han de complir per a accedir a aquest tipus d’ajudes són els següents:

  • Tindre més de 60 anys.
  • Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o li dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
  • Que la sol·licitud es referisca a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, se n’exclouen els que signifiquen una millora en la llar o l’edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  • Idoneïtat del que s’ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

Per a poder beneficiar-se d'aquest servei s'ha de sol·licitar cita amb la treballadora social en el Centre Social Real Blanc a fi que es valore la situació i la idoniedad o no de prestar el servei.

Compartir: