Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

EEIIA

EEIIA

EEIIA: Equip Específic d’Intervenció amb la Infància i l'Adolescència.


És un servei gratuït de intervenció amb menors en situació de risc o mesures jurídiques de protecció i les seues familias, per a previndre i intervindre en les situacions de conflicte familiar de qualsevol tipus que puga afectar als menors en el seu desenrotllament personal i la seua integració social.
Des de l’EEIIA es persegueix com a objectiu prioritari oferir a la família una atenció personalitzada, especialitzada i integral.
Actuacions com a Servei Especialitzat:


Tractament directe. Totes les actuacions es porten a terme pels professionals de l’EEIIA, compost per una psicòloga en coordinació amb l'equip de Serveis Socials generals.

Aquestes actuacions són:

Orientació psicosocial: intervenció l'objectiu de la qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen als seus membres, amb la finalitat de que resulten capaços d'estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.
Teràpia familiar: tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o algun dels seus membres, EEIIA amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.
Mediació: via de resolució de conflictes que s'ofereix com una alternativa extrajudicial en processos de separació i/o divorci i l'objectiu del qual és afavorir l'adopció d'acords justs i equitatius, sent sempre les parts les responsables de prendre les decisions i adoptant el mediador una postura neutral i objectiva.

 

Tractament indirecte. Totes les actuacions que es porten a terme pels professionals de l’EEIIA amb altres professionals de la xarxa i que de forma coordinada i consensuada pretenen arribar a la mateixa finalitat en el treball amb la família o famílies.

Aquestes actuacions són les següents:

Coordinació amb la xarxa de professionals.

Derivació a altres recursos.

Compartir: